Disclaimer

Weydeland is een merk van E.M. Treur en Zn. BV – Rietveld 93 – 3443 XB Woerden – Nederland. Treur wijst u ten aanzien van de Weydeland website op het volgende: de website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van E.M. Treur en Zn. BV. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan E.M. Treur en Zn. BV en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van E.M. Treur en Zn. BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door E.M. Treur en Zn. BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Het kan voorkomen dat een getoond product om die diverse redenen niet meer beschikbaar is.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. E.M. Treur en Zn. BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel E.M. Treur en Zn. BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Treur niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van treurkaas.nl, welke geen eigendom zijn van Treur, maar louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van treurkaas.nl. Hoewel E.M. Treur en Zn. BV uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die geen eigendom zijn van Treur wordt afgewezen.

E.M. Treur en Zn. BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Aan de inhoud van de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met E.M. Treur en Zn. BV. Kijk voor de contactgegevens op de contactpagina.